Algemene Voorwaarden

No Taboo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84082550 en is gevestigd aan Frederiksplein 6-1 te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door No Taboo.
 3. Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij No Taboo zich tegenover de Cliënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Cliënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek op het gebied van verschillende huidverbeteringsbehandelingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot radiofrequente microneedling behandelingen) alsmede behandelingen ten behoeve van vaginale verjonging.
 4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Cliënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die No Taboo heeft aangesteld, of waaraan No Taboo een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en/of elke Overeenkomst niet zijnde een behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Cliënt en No Taboo, alsmede voorstellen van No Taboo voor Behandelingen die door No Taboo aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door No Taboo en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Tevens de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Cliënt gekocht zijn van No Taboo.
 7. No Taboo: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van No Taboo, elke Overeenkomst tussen No Taboo en Cliënt en op elke Dienst die door No Taboo wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal No Taboo aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval No Taboo niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door No Taboo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat No Taboo verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 3. No Taboo is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft No Taboo het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor No Taboo gegronde reden te weigeren.
 4. No Taboo is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door No Taboo zijn bevestigd aan Cliënt.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht No Taboo niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Cliënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).
 2. Cliënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:
 1. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 2. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 3. De door No Taboo gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door No Taboo zijn gegeven aan Cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cliënt.
 4. Op de hoogte is van de contactgegevens van No Taboo ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Cliënt zijn verstrekt. Cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 5. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 6. De door Cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 7. Cliënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 8. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Cliënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Cliënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 9. De toestemming van de Cliënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Cliënt en No Taboo een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Cliënt No Taboo schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover No Taboo ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Cliënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten zijn gebruikt, is de Cliënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.
 5. Zowel Cliënt als No Taboo kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval No Taboo in surseance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is No Taboo nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. No Taboo zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener verlangd mag worden. No Taboo zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. No Taboo staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan No Taboo de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door No Taboo aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. No Taboo heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is No Taboo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor No Taboo, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. No Taboo is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Cliënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Cliënt besproken. Indien No Taboo het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Cliënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is No Taboo verplicht om dit verzoek op te volgen. No Taboo zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.
 8. No Taboo houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
 9. No Taboo houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 10. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt is verplicht No Taboo naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die No Taboo redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. Cliënt is verplicht alle door No Taboo verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat No Taboo niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.
 3. No Taboo is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is No Taboo verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door No Taboo voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. No Taboo kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is No Taboo gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan No Taboo.

Artikel 8 – Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door No Taboo of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft No Taboo recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. No Taboo is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is No Taboo gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. No Taboo spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. No Taboo heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.
 6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Cliënt in rekening gebracht.
 7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van No Taboo als leidend.
 8. No Taboo zal ingeval van afzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.
 9. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan No Taboo niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 10. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Cliënt en No Taboo ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Cliënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.
 11. Cliënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door No Taboo aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. No Taboo zal Cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

Artikel 9 – Geen garanties

No Taboo voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van No Taboo, No Taboo een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt

 Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. No Taboo voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief en/of pakketprijs.
 3. Betaling geschiedt bij voorkeur na afloop van de behandeling per pin of contant, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is No Taboo gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is No Taboo gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. No Taboo is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van No Taboo.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal No Taboo zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien No Taboo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging           

 1. No Taboo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal No Taboo de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@notaboo.nl.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van No Taboo verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt No Taboo tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien No Taboo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. No Taboo heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor No Taboo gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. No Taboo is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. No Taboo is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om No Taboo te vergoeden voor elk financieel verlies dat No Taboo lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 15 – Overmacht

 1. No Taboo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van No Taboo wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van No Taboo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan No Taboo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van No Taboo of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van No Taboo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. No Taboo is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van No Taboo is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een kliniek dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid van No Taboo, dient Cliënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien en voor zover bepaalde behandelingen worden uitgevoerd op basis van de overeenkomst van Opdracht, gelden de hiernavolgende aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de volgend leden van dit artikel.
 4. Indien het verrichten van Diensten door No Taboo leidt tot aansprakelijkheid van No Taboo, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade, indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden Diensten door No Taboo, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens No Taboo. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar wordt uitgekeerd per aanspraak.
 5. No Taboo sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. No Taboo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de Dienstverlening van No Taboo. Alle Behandelingen geschieden op eigen risico van Cliënt. No Taboo is niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel ontstaan na afloop van een Behandeling. Indien Cliënt eventuele relevante informatie omtrent medische aandoeningen of fysieke klachten verzwijgt en Cliënt hierdoor fysiek letsel of anderszins schade oploopt, levert dit nimmer een grond voor aansprakelijkheid van No Taboo.
 7. Enige door No Taboo opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van No Taboo.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van No Taboo is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van No Taboo opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van No Taboo. No Taboo is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Cliënt een derde wordt ingeschakeld, is No Taboo nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt ingeschakelde derde in No Taboo haar eigen advies.
 10. No Taboo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens No Taboo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van No Taboo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij No Taboo binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van No Taboo.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. No Taboo is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door No Taboo aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. Indien No Taboo op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en No Taboo zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is No Taboo niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cliënt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt No Taboo ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan No Taboo verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan No Taboo verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van No Taboo of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@notaboo.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil No Taboo de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. No Taboo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Cliënt en/of Cliënt een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl, dan wel via het digitale klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl
 5. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen No Taboo en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. No Taboo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen No Taboo en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 28 september 2021

Scroll naar boven

Openingstijden